Tao Zhang

Tao Zhang

Email: zhangtao003838@outlook.com
Name: Tao Zhang
Education

B.S., Hefei University of Technology, Hefei,China.

PH.D. Nankai university, Tianjin, China 2015-2020

Post PH.D. Nankai university, Tianjin, China (2020.12-)