Publications
 
2023
 
2022
 
2021
 
2020
 
2019
 
2018
 
2017
 
Before 2016
 

[26] Wei-Wei Yao, Ran Li, Hao Chen, Ming-Kai Chen, Yu-Xin Luan, Yi Wang, Zhi-Xiang Yu& Mengchun Ye.Ni-catalyzed hydroaminoalkylation of alkynes with amines. Nature Communications‍; ‍12, 3800 (2021)

volume12, 3800 (2021)


ABUIABAEGAAgsOOkjgYo8LOPnwIwrQU4pgc

[25] Jiang-Fei Li, Wei-Wei Xu, Rong-Hua Wang, Yue Li, Ge Yin,Mengchun Ye.Construction 7-membered ring via Ni–Al bimetal-enabled C-H cyclization for synthesis of tricyclic imidazoles.Nature Communications‍‍.‍‍‍ ‍12, 3070 (2021)

volume12, 3070 (2021).


ABUIABAEGAAg7fqUjgYogcfrqAEwjQU4vQI

[24] Tao Zhang, YuXin Luan, Nelson Y. S. Lam , JiangFei Li, Yue Li, Mengchun Ye and Jin-Quan Yu.A directive Ni catalyst overrides conventional site selectivity in pyridine C–H alkenylation.Nature Chemistryvolume, 13, pages1207–1213 (2021)ABUIABAEGAAg7OSkjgYo9KXrUjCdCTipAw
ABUIABAEGAAg2J-F-AUoiuX__AMwmAI43AE

[21] Rong-Hua Wang, Jiang-Fei Li, Yue Li, Shao-Long Qi, Tao Zhang, Yu-Xin Luan,* and Mengchun Ye*.Selective C(sp3)−H Cleavage of Enamides for Synthesis of2‑Pyridones via Ligand-Enabled Ni−Al Bimetallic Catalysis. ACS Catal. 2021, 11, 858−864.


ABUIABADGAAgou6QjgYo1uym6AQw9AM46wE

[18] Wang,Yin-Xia; Zhang, Feng-Ping; Luan, Yu-Xin; Luan, Yu-Xin; Ye, Mengchun.Ligand-Enabled Ni–Al Bimetallic Catalysis for Nonchelated Dual C-H Annulation of Arylformamides and Alkynes. Org. Lett. 2020, 22, 6, 2230–2234

ABUIABAEGAAg2J-F-AUoiuX__AMwmAI43AE

[15] Wang, Rong-hua; Luan, Yu-xin; Ye, Meng-chun. Transition Metal-Catalyzed Allylic C(sp3)-H Functionalization via η3-Allylmetal Intermediate. Chinese Journal of Chemistry. 2019, 37, 720-743

ABUIABAEGAAgnvr8gQYo3NLhkgcw9AM4aw

[12] Yin-Xia Wang, Shao-Long Qi, Yu-Xin Luan, Xing-Wang Han, Shan Wang, Hao Chen and Mengchun Ye*.Enantioselective Ni–Al Bimetallic Catalyzed exo-SelectiveC–H Cyclization of Imidazoles with Alkenes. J. Am.Chem. Soc.2018, 140 (16), 5360–5364‍ ‍


ABUIABADGAAg3fDa1gUooJXU6wMw9AM4lQE

[11] Ke Lu,   Xing-Wang Han,   Wei-Wei Yao,   Yu-Xin Luan,   Yin-Xia Wang,   Hao Chen, Xue-Tao Xu, Kun Zhang   and Mengchun Ye*

DMF-Promoted Redox-Neutral Ni-Catalyzed Intramolecular Hydroarylation of Alkene with Simple Arene‍. ACS Catal. 2018, 8, 3913−3917


ABUIABAEGAAgqrGs1gUo1I6jpQYwzgM4uQE

[9] Xing-Wang Han, Tao Zhang, Yan-Long, Wei-Wei,Yao, Jiang-Fei Li, You-Ge Pu, MengchunYe* and Qi-Lin Zhou . Brønsted Acid Enabled NickelCatalyzedHydroalkenylation of Aldehydes with Styrene and Derivatives[J]. Angewandte Chemie International Edition‍. 2018‍‍‍, 57(18), 5068-5071

ABUIABAEGAAglL6n1QUo9KzXxAIwgQQ47AI