Post PH.D
PH.D Students
Tao Zhang
Email: zhangtao003838@outlook.com
Hao Chen
Email: haochenchemical@163.com
Jiang-fei Li
Email: ljfchem@163.com
Jin-fei Yang
Email: yueyang1986@126.com
Qi-sheng Liu
Email: liuqisheng@mail.nankai.edu.cn
Weiwei Yao
Email: sdssxyy@163.com
Xing-wang Han
Email: hxwchem@163.com
Yan-long Zheng
Email: zhengyl1110@163.com
Yinxia Wang
Email: wyx621821@163.com
Yu-xin Luan
Email: higherhappier@163.com
Yue Li
Email: liyuechem0@qq.com
M.S. Students
De-yin Wang
Email: wangdeyina@126.com
Ke Lu
Email: 2415705831@qq.com
Ran Li
Email: 15736872854@163.com
Shan Wang
Email: wshanchem@163.com
Prev 1 Next
Undergraduate Students
Yu-tong Lin
maverick-1125@hotmail.com
Zhongyi Ma
798124982@qq.com
You-ge Pu
1510559@mail.nankai.edu.cn
Tao Liu
1302921431@qq.com
Rui-juan Zheng
2963164381@qq.com